O projektu MAP


Místní akční plán lze pojímat trojím způsobem: jako  PROJEKT, PROCES, a jako DOKUMENT.


Místní akční plán jako PROJEKT
Místní akční plán na území ORP Blansko je jedním z projektů podpořených v rámci výzvy 005_15_005  realizovaných v rámci celého území ČR. Cílem projektu je rozvinout a podpořit aktivity, které povedou k dalšímu zvyšování kvality vzdělávání a úrovně spolupráce v oblasti vzdělávání na Blanensku. Mezi základní činnosti v rámci MAP patří sdílení dobrých praxí, plánování jejich zavádění na dalších školách a co nejširší spolupráce při jejich uplatňování. Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální využití potenciálu každého žáka a každého učitele, a na trvalý pedagogický rozvoj.

Při zohlednění místně specifických problémů a potřeb musí vést naše spolupráce k:

  • systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování strategického a akčního plánování
  • sdílenému porozumění cíli, jímž je orientace na kvalitu vzdělávání ve spojení s důrazem na klima ve školách
  • zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků
  • ke zlepšení spolupráce s rodiči
  • identifikaci silných stránek jednotlivých škol a budování jejich pozice coby leaderů vzdělávání v konkrétních oblastech

Plán má být participativně tvořen a následně realizován zejména těmito subjekty:

  • základní školy
  • mateřské školy
  • obce
  • neziskové organizace
  • rodiče a další veřejnost

Zacílen má být na následující témata:

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita (povinné)
2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání (povinné)
3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem (povinné)
4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání
6. Kariérové poradenství v základních školách
7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
9. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
10. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
11. Investice do rozvoje kapacit základních škol


Místní akční plán jako PROCES
Projekt probíhá od února 2016 do července 2017. Během tohoto období definujeme vizi území pro oblast vzdělávání, určíme základní problémové okruhy a identifikujeme prioritní oblasti rozvoje. V srpnu 2016 pak ve spolupráci se školami a vzdělávacími organizacemi stanovíme harmonogram činností pro následující školní rok tak, abychom přispěli k nastavení trvalého procesu spolupráce v rámci území.
– podpoříme školy při stanovení jejich potřeb, cílů a priorit
– pomůžeme školám identifikovat, případně získat finanční zdroje pro jejich realizaci
– dáme pedagogům možnost setkávat se a sdílet své zkušenosti s kolegy i odborníky
– podpoříme ředitele škol v dialogu jak uvnitř vaší školy, tak i s dalšími institucemi
– podpoříme školy v navazování vztahů, komunikaci a budování partnerství s dalšími účastníky vzdělávání na Blanensku
– vytvoříme podmínky k setkávání a dialogu se všemi účastníky vzdělávání na Blanensku, rodiči, žáky, odbornou i širokou veřejností.


Místní akční plán jako DOKUMENT
Ve finále bude výstupem Místní akční plán na školní rok 2017/2018 obsahující konkrétní aktivity škol a aktivity spolupráce včetně určení zdrojů a nastavení odpovědností, a popisem procesů vedoucích k udržení akčního plánování v rámci území.