O projektu MAP


Místní akční plán II rozvoje vzdělávání v ORP Blansko
Časový harmonogram realizace: 1. 11. 2018 – 31. 10. 2022
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010675

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání                                           
Prioritní osa programu: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Cílem výzvy pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II) je podpořit intervence naplánované v místního akčním plánu I vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání.
Budeme se společně vzdělávat, informovat, plánovat a následně řešit místní problémy a potřeby. Nezapomeneme také vyhodnocovat přínosy spolupráce. Důraz bude kladen na podporu všech pedagogických pracovníků, i těch, kteří pracují s dětmi ve volném čase. Nezapomeneme na rodiče. Spolupracovat budeme s neziskovými organizacemi, knihovnami, muzeem. Chceme tak rozvíjet gramotnosti a klíčové kompetence všech dětí a žáků. 

MAP_pro_ORP_Blansko

Popis klíčových aktivit MAP II – ORP Blansko_ep

Strategický rámec MAP Blansko verze leden 2019

Akční plán ORP Bk 2021_2022_ep