Seminář Školní poradenské pracoviště v praxi

Proběhl prakticky zaměřený seminář pod vedením Mgr. Lenky Ondráčkové, zaměřený na poskytování poradenských služeb ve škole v rámci platné legislativy, upozornil školy na dopady stávající novely vyhlášky 72/2005, podle kteby měly od 1. 9. 2016 všechny školy poskytovat poradenské služby prostřednictvím školních poradenských pracovišť.

Seminář rozebral role jednotlivých poradenských pracovníků ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, školní speciální pedagog, školní psycholog, poskytl konkrétní návrhy pro budování školního poradenského pracoviště (jak začít, organizační struktura, náplně práce, plán práce, vedení dokumentace, komunikace v rámci školního poradenského pracoviště) a zaobíral se podmínkami nezbytnými pro vybudování školního poradenského pracoviště ve vlastní škole –  SWOT analýza. Ve druhé části se účastníci semináře zabývali zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, prevenci školní neúspěšnosti, řešení závadového chování žáků, ale také kariérní poradenství.

Seminář se zaobíral jedním z povinných témat MAP (inkluze, společné vzdělávání) podrobně a do hloubky, díky informacím získaným na semináři mohly školy zvážit své potřeby vzhledem k možnostem čerpání personální podpory v rámci jednotlivých školních plánů formou projektů zjednodušeného financování, a naplánovat další nezbytné kroky vzhledem k požadavkům společného vzdělávání. S účastníky semináře plánuje RT dále pracovat v rámci tvorby MAP tak, aby MAP odrážel aktuální potřeby škol vzhledem k požadavkům inkluze.

dsc_3913 dsc_3914 dsc_3915 dsc_3916 dsc_3917 dsc_3918 dsc_3919 dsc_3920 dsc_3921 dsc_3922 dsc_3923 dsc_3924 dsc_3925 dsc_3926 dsc_3927 dsc_3928