Řídící výbor formuloval vizi předškolního a základního vzdělávání

Pracovní verze vize, následovat bude veřejné projednání, sběr připomínek a diskuze. Pokud máte k této vizi jakékoliv doplnění či připomínku, zašlete je na adresu klara.kucerova@post.cz

Pedagog, žák i rodič společně směřují ke stejnému cíli. Tím je co nejlepší uplatnění žáka ve společnosti.

Pedagog, žák a rodič stojí v jádru vzdělávacího procesu.
Mezi rodiči a pedagogy panuje vzájemné důvěra, respekt a ochota ke spolupráci.

Pedagogové umí žáky nadchnout pro vzdělávání. Jsou motivovaní a svou práci vnímají jako poslání, za což se jim dostává přiměřeného ocenění. Ke své práci mají k dispozici kvalitní materiální zázemí a poradenství, díky němuž jsou schopni vycházet vstříc individuálním potřebám žáků.
Rodiče si uvědomují nezastupitelnou úlohu rodiny ve vzdělávání. Své děti při vzdělávání podporují a motivují k postupnému přejímání zodpovědnosti za sebe sama.
Žáci pedagogům důvěřují. Vzdělávací instituce jsou pro ně dostupným, přívětivým a bezpečným místem, které rozvíjí jejich potenciál.
Vzdělávací instituce si uvědomují hodnotu a přínos spolupráce rodiči a širší veřejností, ale i mezi sebou navzájem, a usilují o její rozvoj.
Zřizovatelé respektují vzdělávací instituce jako nedílnou součást života místní komunity a soustavně pečují o jejich materiální zázemí.